Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy, który ciąży na właścicielu czy zarządcy każdego obiektu budowlanego. Jednak przede wszystkim taka kontrola, jak pomiar rezystancji izolacji czy sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych, to kwestia bezpieczeństwa, która nie powinna być zaniedbywana. 

 

 


Wymagania prawne


W dniu 15 grudnia 2008 została zatwierdzona przez Prezesa PKN norma PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie. Zawiera ona wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznych. Dodatkowo zawiera wymagania dotyczące protokołowania wyników sprawdzeń.


Wymagania prawne dotyczące wykonywania pomiarów
W normie PN-HD 60364-6:2008 podane są dwa rodzaje sprawdzeń:
• sprawdzenia odbiorcze,
• sprawdzenia okresowe.


Sprawdzenie odbiorcze składa się z oględzin i prób. Oględziny wykonujemy przed próbami, powinny odbyć się przed włączeniem zasilania instalacji.

Sprawdzanie okresowe obejmuje czynności niezbędne do określenia, czy instalacja i wszystkie elementy jej wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację.


Jeśli dojdzie do zdarzenia, ubezpieczyciel będzie szukał wszelkich możliwych argumentów, żeby odszkodowania nie wypłacić...


O ile ubezpieczyciel powoła się na zapis: "okresowy przegląd nie został wykonany" - to trzeba będzie udowodnić: "że instalacja była w należytym stanie technicznym". 


Będzie to bardzo trudne...


Częstość sprawdzenia okresowego

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna uwzględniać:
• rodzaj instalacji i wyposażenia,
• jej zastosowanie i działanie,
• częstość i jakość konserwacji,
• wpływ warunków zewnętrznych, na które jest narażona.


Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118) instalacja elektryczna i piorunochronna powinna być badana co najmniej raz na 5 lat. 

Krótsze okresy między sprawdzeniami powinny być zastosowane dla poniższych przypadków:
• miejsc pracy lub pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,
• miejsc pracy lub pomieszczeń, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,
• obiektów komunalnych,
• terenów budowy (bezwzględnie układ sieci TN-S),
• instalacji bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).


Niezależnie od wymogów normy, kierując się dobrą praktyką, zalecane okresy sprawdzeń dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji podane są w Tabeli 1.

 

 


Rodzaje pomiarów jakie wykonuję podczas sprawdzeń odbiorczych i okresowych

 

 • ciągłość przewodów,
 • rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,
 • ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,
 • rezystancja/impedancja,
 • samoczynne wyłączenie zasilania,
 • ochrona uzupełniająca,
 • sprawdzanie biegunowości,
 • sprawdzanie kolejności faz,
 • próby funkcjonalne i operacyjne,
 • spadek napięcia.
 • rezystancji uziemienia,
 • natężenie oświetlenia,
 • pomiary instalacji fotowoltaicznych,
 • badanie instalacji odgromowych.